اجزای فرهنگ

باور ها، هنجار ها، ارزش ها و نماد ها اجزای چهارگانه فرهنگ می باشند.


 

دانلود