ارتباط مصرف فرهنگی با سواد

هرچه سطح سواد ارتباطی پایین تر باشد، افراد در مصرف فرهنگی بسیار ضعیف تر عمل خواهند کرد.


دانلود