اقتدار معنوی در فرهنگ

فرهنگ فقط با گفتگوی مستمر همگانی تا رسیدن به توافق اکثریت در ایران ایجاد خواهد شد.


 

دانلود