انقلاب اسلامی ایران بازتاب دوگانگی و فشارهای فرهنگی

غرب گرایان ایرانی به جهت عدم دسترسی به غرب به دنبال زایش دانسته های فرهنگی خود شدند، در نتیجه عوامل اجتماعی نیز باعث شد که دوگانگی فرهنگی به چندگانگی تبدیل شود.


 

دانلود