تحرکات اجتماعی در ارتباطات

در ۳۰ سال گذشته بزرگترین اتفاق در کشور از حیث جابجایی جمعیت صورت گرفته است.


دانلود