تسلط ماشین‌ها بر زندگی انسان

استادان حوزه های مختلف علوم به این نتیجه رسیده اند که سال ۲۰۳۰ ماشین ها بر زندگی انسان مسلط می شوند


دانلود