تعریف سواد از منظر یونسکو

سواد های عاطفی، ارتباطی، مالی، رسانه ای، آموزش پروروش و یارانه ای در تعریف یونسکو گنجانده شده است.


 

دانلود