خود مختاری فرهنگی

خود مختاری فرهنگی به معنای این است که حتی ۵۰ میلیون از ۸۰ میلیون نفر ایرانی از یک الگوی خاص پیروی نمی کنند.


 

دانلود