خُرده فرهنگ چیست

عده ای که بیشتر با یکدیگر مرتبط بوده و بخشی از آداب فرنگیان را پذیرفتند و در زندگی به کار برده و با سایر افراد کاری ندارند خرده فرهنگ را شکل می دهند.


 

دانلود