دوگانگی اجتماعی در ایران

با ایجاد دوگانگی اجتماعی، تقابل هر یک از طرفین به صف بندی اجتماعی تبدیل می شده است.


 

دانلود