رویکردهای فلسفی رسانه

از نظر فلسفی سه رویکرد لیبرالیستی، مارکسیستی و پسا ساختارگرا درباب رسانه ها وجود دارد.


دانلود