صاحبان خُردهِ فرهنگ

در تاریخ ایران جامعه به لحاظ فرهنگی به دو دستی همانند غربی و همانند ایرانیان گذشته تقسیم بندی می شده اند.


 

دانلود