علت پذیرفتن فرهنگ غرب

اولین آشنایان و پذیرندگان برخی از عناصر فرهنگ غرب از فشار اجتماعی برخی از مردم ایران در امان می مانند.


 

دانلود