فرهنگ محصول؛ حل چالش ها و معماها

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی اظهار داشت: در فرهنگ آن چیزی که حاصل هزاران سال فکر کردن و حل مسئله بشر بوده و تعبیه شده است و به فردی که به جامعه تازه وارد شده، منتقل می شود.


 

دانلود