محصول و تغییر در فرهنگ

بسیاری از اشاعه فرهنگ غرب به صورت عملی و با محصول وارد فرهنگ ما شده است.


 

دانلود