مهمترین کارکرد فرهنگ

فرهنگ شیوه زندگی معینی را در اختیار انسان قرار می دهد.


 

دانلود