نخستین آشنایی با فرهنگ غرب

قبل از پیدایش دولت صفویه، قزل باش ها به رهبری معنوی شیخ صفوی با غرب مراوده داشته اند.


 

دانلود