چیستی فرهنگ

فرهنگ از دو راه برای انسان حاصل می شود؛ ابداع و اقتباس.


 

دانلود